Силабуси

Теоретичні основи холодильної техніки

Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичні основи холодильної техніки» є вивчення студентами теорії холодильної техніки, яка втілює методи одержання низьких температур та штучного холоду, схеми та термодинамічні цикли систем охолодження з механічною компресію робочих речовин, газових холодильних машин, методи розрахунків схем, циклів та процесів, які відбуваються у системах холодильної техніки.

Холодильні машини 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам базових знань з оптимального проектування та конструювання компресорних холодильних машин будь-яких типів, формування у здобувача ступеня бакалавра з спеціальності  142 « Енергетичне машинобудування» комплексу теоретичних та практичних знань відносно дисципліни для прийняття обґрунтованих та економічно ефективних технічних рішень під час проектування холодильних машин та на засадах енергозбереження.

Теплові насоси та системи когенерації

Метою викладання дисципліни «Теплові насоси та системи когенерації» є формування у здобувача ступеня доктора філософії об’єму базових теоретичних знань та практичних навичок у галузі проектування систем теплопостачання з тепловими насосами та систем тепло-холодопостачання як елементів малих енергетичних установок.

Кріогенна техніка

Метою викладання навчальної дисципліни «Кріогенна техніка» є ознайомлення майбутніх бакалаврів з основами кріогенної техніки, з основними фактами з історії кріогенної техніки, процесами, які використовуються для отримання кріогенних температур та деякими особливостями схем та апаратів кріогенних установок. Питання, що розглядаються у цьому курсі сприятимуть розширенню кругозору майбутніх бакалаврів, формуванню інтересу до нової техніки та наукових досліджень.

Кріогенна техніка і низькотемпературні машини

Метою викладання навчальної дисципліни «Кріогенна техніка і низькотемпературні машини» є знайомство майбутніх спеціалістів з новими перспективними напрямками застосування кріогенних речовин, а саме: використанням зріджених азоту и кисню у народному господарстві, особливостями впливу низьких і криогенних температур на біологічні системи та вивченню конструкцій сучасних апаратів та систем для проведення кріомедичних процедур та кріоконсервування біологічних об’єктів, знайомство з сучасними кріогенними системами для забезпечення життєдіяльності людини, використанням та кріогенним забезпеченням надпровідності та водневою енергетикою.

Основи конструювання обладнання для зберігання та транспорту зріджених газів

Метою дисципліни є надання студентам базових знань з оптимального проектування та конструювання обладнання для транспортування зріджених газів на устаткування для  низькотемпературного його  зберігання, формування у здобувача ступеня магістр з спеціальності  142 « Енергетичне машинобудування» комплексу теоретичних та практичних знань відносно дисципліни для прийняття обґрунтованих та економічно ефективних технічних рішень під час проектування кріогенних установок на засадах енергозбереження.

Кріогенні технології здобування рідкісних газів

Метою викладання навчальної дисципліни є надання комплексних знань в галузі властивостей багатокомпонентних сумішей та методів одержання чистих газів, знайомство з установками для збагачення концентратів, методами одержання чистих газів та  газовим аналізом продуктів.

Низькотемпературні холодильні машини

Метою викладання навчальної дисципліни «Низькотемпературні холодильні машини» є формування у майбутнього магістра сукупність знань, навичок і умінь у галузі проектування сучасних низькотемпературних холодильних машин для транспортування та зберігання зріджених природніх газів у різних галузях промисловості. Завдання дисципліни – є формування у здобувача ступеня магістра комплексу теоретичних та практичних знань відносно дисципліни для прийняття обґрунтованих та економічно ефективних технічних рішень під час проектування низькотемпературних машин для роботи з зрідженими природніми газами на засадах енергозбереження.

Сучасні тепловикористальні холодильні машини

Метою викладання начальної дисципліни «Сучасні тепловикористальні холодильні машини» є формування у здобувача ступеня магістра об’єму базових теоретичних знань та практичних навичок у галузі проектування тепловикористальних машин та систем тригенерації малої енергетики

Моделювання процесів кріогенної техніки

Метою викладання навчальної дисципліни «Моделювання процесів кріогенної техніки»  є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок у питаннях основних  етапів  та  методів  побудови  математичних  моделей; особливостей  математичних  моделей  процесів  та  об’єктів  низькотемпературної техніки, методів і алгоритмів рішення проектних задач.

Повітророздільні установки для одержання кріогенних продуктів

Метою викладання навчальної дисципліни «Повітророздільні установки для одержання кріогенних продуктів» є надання студентам комплексних знань щодо методів розробки і проектування повітророздільних установок, аналізу ефективності ухвалених рішень, а також схемних рішень сучасних кріогенних установок та методів їх розрахунку для вирішення прикладних і наукових завдань в галузі енергомашинобудування.

Термодинамічний аналіз дійсних циклів

Метою викладання начальної дисципліни ««Термодинамічний аналіз дійсних циклів»  є формування у здобувача ступеня магістра об’єму базових теоретичних знань та практичних навичок у галузі термодинамічного аналізу холодильних машин та систем тригенерації малої енергетики.

Кріогенні технології виробництва і транспортування зріджених природних газів

Метою викладання навчальної дисципліни «Кріогенні технології виробництва і транспортування зріджених природних газів» є надання комплексних знань в галузі властивостей багатокомпонентних сумішей та методів одержання зріджених природних газів, знайомство з установками для збагачення концентратів, методами одержання зріджених природних газів,  газовим аналізом продуктів та способи їх транспортування.

Установки зрідження та розділення газових сумішей

Метою викладання навчальної дисципліни «Установки зрідження та розділення газових сумішей» є: ознайомлення спеціалістів і магістрів з сучасними методами і установками для зрідження природного газу; технологіями і установками для отримання гелію з природного газу, та його очищення від домішок; технологіями транспорту, зберігання та газифікації  зрідженого природного газу; установками для отримання кисню і азоту шляхом розподілу повітря шляхом короткоциклової  безнагрівної адсорбції; установками для мембранного розподілу газових сумішей; принципами газової хроматографії та установками для хроматографічного розподілу газових сумішей.

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство

Матеріалознавство і технологія матеріалів

Матеріалознавство

Мета дисциплін: надати студентам необхідних знань про основні матеріали, їхній хімічний склад, властивості, призначення; про принципи вибору цих матеріалів залежно від конкретних умов їх роботи про те, в який спосіб і в якому напрямку можна змінити структуру того чи іншого матеріалу і які експлуатаційні характеристики внаслідок цього можна отримати. Ці знання є необхідною складовою для виконання курсових та дипломних проектувань.

Холодильні машини спеціального призначення

Метою викладання начальної дисципліни «Холодильні машини спеціального призначення» є формування у майбутнього магістра об’єму базових теоретичних знань та практичних навичок у галузі проектування сучасних холодильних машин та теплових насосів.

Повітророздільні установки

Дисципліна «Повітророздільні установки» спрямована на здобуття студентами знань про  основи і особливості проектування установок розділення повітря для одержання таких кріогенних газів як кисень, азот, аргон та ін. в рідкому і газоподібному стані. Основним завданням викладання дисципліни є якісна підготовка студентів до виробничо-технологічної діяльності, зокрема отримання навичок використання теоретичних знань для вирішення прикладних задач в галузі повітророздільної техніки, розвиток у студентів творчого підходу при використанні здобутих знань.

Транспортування і зберігання зріджених природних газів

Метою викладання навчальної дисципліни «Транспорт і зберігання зрідженого природного газу» є формування у майбутнього магістра сукупності знань, навичок і умінь у галузі проектування сучасного обладнання для транспортування та зберігання зрідженого газу у різних галузях промисловості.. Завдання дисципліни – формування у здобувача ступеня магістра з спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» комплексу теоретичних та практичних знань відносно дисципліни для прийняття обґрунтованих та економічно ефективних технічних рішень під час проектування  обладнання для роботи з зрідженим природним газом на засадах енергозбереження.

Газифікаційні установки

Метою викладання навчальної дисципліни «Газифікаційні установки» є набуття студентами навиків використання теоретичних знань для вирішення практичних питань по розрахунку і проектуванню газифікаційних установок та їх елементів.

Конструкція, міцність та надійність газотурбінних установок та компресорів

Метою дисципліни є вивчення основних методик розрахунків на міцність і коливання деталей газотурбінних установок, ознайомлення з конструкціями та параметрами надійності газотурбінних установок та компресорів.

Основи метрології, стандартизації та контролю якості

Метою викладання дисципліни, відповідно до кваліфікаційних характеристик, є вивчення комплексу питань метрології, точності, взаємозамінності та стандартизації, від раціонального вирішення яких залежить якість продукції та ефективність виробництва. Вивчення цього комплексу питань і є метою викладання дисципліни «Основи метрології, стандартизації та контролю якості».

Основи конструювання

Основи конструювання

Метою викладання дисципліни є сприяти отриманню студентами знань про механічні пристрої, їх видах, призначення та області застосування. Знань в питаннях конструювання машин і їх вузлів, ефективного застосування нових технологій і матеріалів в питаннях проектування деталей машин з точки зору їх економічності і технологічності при створенні і експлуатації із заданою довговічністю. Методів розрахунку кінематичних, силових і геометричних параметрів машин і самостійним рішенням розрахунків на міцність деталей машин, механізмів і передач.

Опір матеріалів

Метою дисципліни є вивчення основних методик розрахунків тіл на міцність, жорсткість, стійкість конструкцій, що використовують у складних умовах експлуатації під впливом статичних та динамічних навантажень, урахування температурного впливу і процесів, пов’язаних з тривалістю експлуатації, є необхідною умовою надійності та довговічності машин та апаратів з одночасним покращенням їх вагових показників.

Теоретична механіка           Теоретична механіка

Метою дисципліни є засвоєння основ механіки, освоєння основних законів, теорем і принципів статики, кінематики та динаміки. Вивчення цієї дисципліни сприяє розвитку логічного мислення, розуміння вельми широкого кола явищ.

Технічна механіка

Метою дисципліни є вивчення основних методик розрахунків тіл на міцність, жорсткість, стійкість конструкцій у тісному зв’язку з механічними властивостями машинобудівних матеріалів у різних умовах силового і температурного впливу. В системі підготування інженерів енергетиків, відповідно до кваліфікаційних характеристик, важливе місце займає комплекс питань надійності, міцності деталей машин та конструкцій, вірний вибір матеріалів, термообробки. Від раціонального вирішення цього комплексу питань залежить якість продукції та ефективність виробництва. Вивчення цього комплексу питань і є метою викладення дисципліни.

Екологічні проблеми застосування газотурбінних установок

Метою викладання дисципліни “Екологічні проблеми застосування газотурбінних установок” є вивчення сучасних проблем шкідливого впливу роботи газотурбінних установо (ГТУ) і компресорних станцій (КС) на екологічний стан навколишнього середовища, а також застосування при проектуванні та експлуатації ГТУ і КС технологічних і конструкційних засобів по мінімізації цього впливу.

Газові турбіни і газотурбінні установки

Основною метою дисципліни являється завдання для надання студентам комплексу теоретичних та практичних навиків та знань для економічної, безаварійної та безпечної експлуатації газотурбінних установок в різних галузях техніки. Для цього треба глибоко розуміти та знати фізичні особливості та експлуатаційні показники складових елементів газотурбінної установки та оцінювати взаємний зв’язок та вплив компонентів.

Компресорні машини

Метою викладання дисципліни “Компресорні машини” є вивчення сучасних досягнень у галузі компресоробудування, основних тенденцій розвитку компресорів , основ їх проектування та конструювання , питань, пов’язаних з підвищенням довговічності, надійності та безпеки компресорів у процесі їх експлуатування та ін.

Метрологія і стандартизація

Метою викладання дисципліни, відповідно до кваліфікаційних характеристик, є вивчення комплексу питань метрології, точності, взаємозамінності та стандартизації, від раціонального вирішення яких залежить якість продукції та ефективність виробництва. Вивчення цього комплексу питань і є метою викладання дисципліни «Метрологя і стандартизація».

Основні напрямки удосконалення компресорів об’ємного стиснення

Метою викладання дисципліни “ Основні напрямки удосконалення компресорів об’ємного стиснення ” є вивчення сучасних досягнень у галузі компресоробудування, основних тенденцій розвитку компресорів , основ їх проектування та конструювання , питань, пов’язаних з підвищенням довговічності, надійності та безпеки компресорів у процесі їх експлуатування та ін.

Перспективи удосконалення парових і газових турбін

Метою дисципліни є сприяти отриманню студентами знань з питань передового досвіду конструювання турбінного обладнання, стану техніки та методик проведення дій, що до удосконалення ефективності парових та газових турбін, підвищення їх технічних та економічних показників. Вивчення сучасних досягнень в області грамотної експлуатації парових та газових турбін. Ознайомлення з основними тенденціями сучасних технологій, що сприяють досягненням таких цілей.

Спеціальні типи компресорів

Метою дисципліни є сприяти  розвитку у здобувачів вищої освіти діалектико-матеріалістичних поглядів на природу, створити основу підготовки в області енергетичного машинобудування, що дозволить їм орієнтуватися в потоці наукової і технічної інформації. Це забезпечить можливість використовувати основні принципи компресоробудування в тих областях знань, в яких вони будуть працювати. Метою вивчення курсу є також підготовка здобувачів вищої освіти до свідомого вивчення суміжних з компресоробудуванням дисциплін.

Газотурбінні установки та компресорні станції

Основною метою дисципліни являється надання студентам комплексу теоретичних та практичних навиків та знань для економічної, безаварійної та безпечної експлуатації газотурбінних установок в різних галузях техніки.

Компресорні станції, установки та їх апарати

Компресорні станції, установки та їх апарати

Метою навчальної дисципліни являється надання комплексу теоретичних та практичних навиків, пов’язаних з проектуванням, енергетичними розрахунками , експлуатаційними особливостями компресорних станцій різного практичного призначення. В першу чергу це потрібно спеціалістам в галузі компресорних машин та пневмоагрегатів, холодильних машин та установок успішного оволодіння питаннями раціонального використання компресорів при їх експлуатації та оптимізації.

Термоекономічний аналіз енергетичних машин і установок

Метою дисципліни є засвоїти базові основні методи техніко-економічного аналізу енергетичних машин та установок є засвоєння методів визначення оптимальних умов проектування та режимів експлуатації енергетичних машин та установок на основі компромісного порівняння термодинамічних та економічних показників.

Турбомашини

Метою дисципліни є сприяти розвитку у здобувачів вищої освіти систему знань, яка припускає засвоєння головних законів та положень проектування та експлуатації машин динамічної дії для стиснення і розширення газів (компресорів і турбін) та обладнання до них, сучасних досягнень у проектуванні, використанні та експлуатації, а також напрямків та перспектив подальшого розвитку на базі доцільного використання досягнень нових типів турбокомпресорів, турбіін, апаратів, речовин з урахуванням сучасних екологічних потреб, питань підвищення їх працездатності, економічності, та екологічної безпеки.

Технологія використання стиснених газів

Метою дисципліни є дослідження та аналіз сучасних досягнень та технологій у переважній більшості галузей, де використовуються енергоносії у вигляді стиснутих газів. При цьому важливе значення надається напрямкам та перспективах їх подальшого розвитку на базі доцільного та оптимального використання нових видів машин та устаткування , робочих речовин з урахуванням відповідних екологічних вимог, вимог до підвищення їх енергетичної та економічної ефективності, надійності, довговічності та експлуатаційної безпеки.

Механіка машин

Метою дисципліни є сформувати у студентів предметну систему знань, яка припускає засвоєння основних понять, законів, принципів і їх застосування до розв’язування конкретних задач механіки. Забезпечити майбутнім інженерам загальні знання методик розрахунків тіл на міцність, жорсткість, стійкість конструкцій у тісному зв’язку з механічними властивостями машинобудівних матеріалів у різних умовах силового і температурного впливу.

Виміри в компресорній техніці

Метою дисципліни є сприяти отриманню студентами знань сучасного стану і досягнень техніки вимірів в експлуатації компресорів, основ аналізу результатів вимірів для виявлення схованих резервів конструкції і розробки заходів щодо удосконалювання компресорів і компресорних установок.

Теорія машин і механізмів

Метою дисципліни є сприяти розвитку у здобувачів вищої освіти систему знань, яка припускає засвоєння основних понять, законів, принципів і їх застосування до розв’язування конкретних задач механіки. Забезпечити майбутнім інженерам загальні знання методів дослідження і проектування схем механізмів, необхідних для створення машин, установок, приладів, автоматичних пристроїв і комплексів, що відповідають сучасним вимогам ефективності, точності, надійності і економічності.